Previous University of Miami player enter the field through smoke prior to their game at Sun Life Stadium in Miami. Next

University of Miami player enter the field through smoke prior to their game at Sun Life Stadium in Miami.